دانلود گزارش تخصصی معلم

گزارش تخصصی معلمان

دانلود گزارش تخصصی معلم

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی معلمان

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


3عدد پیشنهاد ارزشیابی(ویژه معلمان و دبیران)

فرمت فایل ها ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات هر کدام یک صفحه

موضوعات پیشنهاد

1-پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس(1صفحه)

2-پیشنهاداتی برای ارزشیابی بهتر دانش آموزان توسط دبیران و معلمان(1صفحه)

3-پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس(1صفحه)


جهت دریافت و دانلود کلیک کن

  • گزارش تخصصی
  • ۰
  • ۰


دانلود گزارش تخصصی دبیر زبان و ادبیات فارسی

( این پکیج به درخواست همکاران تعداد صفحات گزارش بین 6تا 7 صفحه می باشد)

تعداد گزارشات 3 مورد در قالب یک بار دانلود

فرمت فایل ها ورد و قابل ویرایش

1-عنوان گزارش تخصصی :

علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه محور

2-گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی :

علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه

3- عنوان گزارش تخصصی

نقد و بررسی ساختار کتاب زبان و ادبیات فارسی

قسمتی از مقدمه ی فایل آخر جهت مشاهده

باز نگری در امر آموزش و پرورش می تواند جامعه را به شکوفایی برسـاند زیراجامعـه دسـتخوش تحول است. تحول است که جامعه را به سوی رشد و توسـعه سـوق مـی دهـد. تحـولاتی کـه در جوامع مختلف پیش می آید مهم ترین علل تغییر در آموزش و شیوه های یـادگیری- یـاددهی و در نهایت کتب درسی است.

به دنبال تغییرات ایجاد شده در سـاختار نظـام آموزشـی تبـدیل 4-3-5 بـه 3-3-6 کـه نتیجـه اجرایی شدن درس ملی بود، تغییر و تحول از برنامه دوره ابتدایی به برنامه دوم آموزشـی نیـز راه یافت وعنوان دوره تحصیلی به دوره متوسطه تغییر نام داد. بدین سـان فرآینـد تغییـر و تحـول از سال1390 به دوره اول متوسطه رسید. نخست برنامه درسی این دوره باز نگری و اصـلاح شـد و در دنباله آن تغییر و تألیف کتب انجام گرفت

رویکرد آموزشی روش مشارکتی و فعال بودن دانش آموز

تغییر در نگرش دانش آموزان به گونه ای که به خود باوری و شکوفایی برسند

توجه به فرهنگ مطالعه استمرار برنامه آموزسی فارسی دوره ابتدایی در متوسطه

ساختار کتاب بـا فارسـی دوم راهنمـایی تفـاوت هـایی دارد از جملـه: جابجـایی و کـم شـدن فصول، کم شدن چهار درس و یک حکایت و هم چنین اضافه شدن یک (شـعر خـوانی) وکـم شدن مطالب مر بوط به دانش های زبانی و ادبی می باشد

ساختار درونی (محتوایی)

الف) مهارت های خوانداری

متن درس، تصویر، خود ارزیابی، دانش زبانی و ادبی، کار گروهی، نکاتی در باره املا

درس ها به دو روش مستقیم و غیر مستقیم ارائه شده

فعالیت ها

خود ارزیابی: پرسش هایی از متن درس که در سه سـطح »همگـرا، واگـرا و بینـابین« طـرح شده است.

دانش زبانی و ادبی: در این بخش نکات دستوری و موضوع هـای ادبـی بـر آمـده از دل درس آموزش داده می شود

-3 گفت و گو: این قسمت که مربوط به قلمرو مهارت های گفتـاری کتـاب اسـت شـامل: نقـد و اظهار نظر درباره شخصیت های یک داستان، کاربرد واژگان یک نوشته، زیبایی های یک سـخن، پیام های یک متن و فعالیت های ویژه مانند: قصه نویسی، کتـاب خـوانی، شـعر خـوانی، نمـایش و... می با شد.

ب) مهارت های نوشتاری

فعالیت های نوشتاری کتـاب را در بـر دارد کـه تمرینـی بـرای درسـت نویسـی و تقویـت سـواد ادراکی می باشد.

همان گونه که در اهداف دانش های زبانی و ادبی این دوره بیان شده است، این قسـمت مجـال و فرصتی برای طرح مباحث دستوری، نگارشی، ادبی، زبانی و گسترش و ژرفـا بخشـی بـه آموختـه های قبلی است. دانش آموزان علاوه بر آن باید نقش مهارت های زبـانی و فـرا زبـانی را دریابنـد، سازمان درونی کلمات و جملات را بشناسند و بتوانند جمله هـای صـحیح دسـتوری را در گفتـه ها و نوشته های خود به کار گیرند.

یکی دیگر از نکاتی که دانش آموزان این دوره باید در قسمت دانش زبانی فـرا گیرنـد آشـنایی بـا مسائل شعر، نثر، قالب های شعری، زیبایی های ادبی، و آموزه های نگارشی برای نوشـتن خـلاق و آمادگی برای نویسندگی و مهارت های آفرینش متن زیباست.

حال با این پرسش روبرو می شویم که: آیا با این یافتـه هـای کـم، دانـش آمـوز بـه ایـن اهـداف خواهد رسید؟!

مادامی که دانش آموزان در ایـن کتـاب فقـط در مـورد اسـم، وابسـته پیشـین و پسـین مطالـب مختصری فرا گرفته اند، چگونه از آنان چنین انتظاری می توان داشت؟

جهت دانلود کلیک کن

  • گزارش تخصصی